Önkéntes Tűzoltó Egyesület története

"Alakult 1882-ben, 35 alapító-, 153 pártoló- és 95 működő taggal. Ami szerelvényeit illeti,- ha nem is minden megkivántató, de a legszükségesebb tűzoltó eszközökkel elég jól el van látva... ..Nem csak Csepregre, hanem a szomszédos községekre is kiterjeszti segélyt nyújtó karját, ott terem mindenütt, hol a felebarát vagyona, élete veszedelemben forog. A szépen nekilendült intézmény tagjai a már eddig előfordult tűzesetek alkalmával éberséget, ügyességet, szóval életrevalóságot tanusítottak, s így jövöje elég kecsektető.

Elnöke: Bauer Ottó
Alelnök : Chapó Gyula
Főparancsnok: Schwaczmann Keresztély
Parancsnok: Rásztovich József"

(Farkas Sándor: Csepreg Mezőváros Története)

 

Az egyesület alapítása óta folyamatosan működik a mai napig, dacolva a történelem viharának, és a különböző politikai rendszereknek. Meghatározó jelentőséggel bír a térségben az egyesület megalakulása óta.

1884-ben épült 3 szerállással és őrszobával a tűzoltószertár Csepreg főterén, melyben elhelyezhették az előző években vásárolt "Kézihajtású fogatos fecskendőt", létrákat, kézi oltóeszközöket és a szerkocsit. ( a szertár 1975-ben lebontásra került.)

Az egyesület zászlóját 1907. június 29-én, az egyesület 25. Évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen adták át, ünnepélyes zászlószenteléssel . Egyesületünk a mai napig e zászlót használja ünnepségeken, kivonulásokon.

1911-ben ,az alsóvárosi részen,( a mai park mellett. Szerző ) felépül egy kisebb szertár, amelyben egy "SZLÁVIA" típusú kocsifecskendő és az 1909-ben vásárolt fertőtlenítő-gázosító kocsi került elhelyezésre. Az itteni kocsifecskendővel vidéki tüzekhez nem volt szabad kivonulni. Ezek a szerek az 50-es évek elején még használatban voltak.

Az egyesület már alakulása évében tagja lett a MAGYARORSZÁGI TŰZOLTÓEGYLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉnek, és a DUNÁNTÚLI TŰZOLTÓ SZÖVETKEZETnek, majd 1887-bena SOPRON-VÁRMEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETKEZETnek.

A 20-as, 30-as években, a II. Világháború kitöréséig zavartalanul folyt az egyesületi munka, kevés tűzesethez kellett vonulniuk a tűzoltóknak. Említést érdemel az 1921. július 30.-án, Horvátzsidányban keletkezett tűz, ahol 28 csepregi tűzoltó vette fel a harcot a vörös kakassal a legnagyobb dicséretet érdemelnek, különösen a plébánia lak tetőzetének megmentésében ( részlet egy korabeli jegyzőkönyvből)

1930-ban az egyesület megvásárolta a Leitner és Wagner cégek közös tulajdonú autóbuszát, amit átalakítottak a személyzet és a motorfecskendő szállítására alkalmas járművé.

A motorfecskendő felavatására június 22-én került sor a templomkertben.

Az avatáson jelen volt az alispán is, aki a megyei keretből 2000 pengőt adományozott.

A II. Világháború során a szertár erősen megrongálódott, a szerek 90%-a megsemmisült, vagy súlyos károsodást szenvedett. Az 50-es, 60-as évekre jellemző pártállami irányítás az egyesület vezetésében kevésbé érvényesült, bár a parancsnokot a járási, megyei tűzoltó parancsnokság jelöltette ki a helyi pártapparátus segédletével. A technikai színvonal a kornak megfelelő volt, gépjárműfecskendőjével nagy feladat hárult az egyesületre az 1965-ös árvíz idején.

1972-ben az új vezetőség felállásával elindul egy fiatalítási folyamat, amely magával hozza a technikai fejlődés igényét is. Nagy társadalmi összefogással elkészült , és 1979. szeptember 30-án átadásra került a korszerű, kétszintes Tűzoltó szertár, ahol nagy hangsúlyt kapott a fiatalok nevelése, az egyesületi munkába való bevonása. Ezzel a lépéssel elindult egy erőteljes fejlődési folyamat, amely a 90-es évek végére meghozta gyümölcsét.

1993. január 22-én az egyesület közgyűlése egy teljesen új Alapszabályt fogad el, és egyben megválasztja a megfiatalodott vezetőséget is. Az vezetőség átlagéletkora 30 év körül mozog. Megtörténik a bírósági nyilvántartásba vétel, így megnyílik a jogi lehetősége annak, hogy az egyesület mindenkitől függetlenül, az önkormányzatiság elvén alapuló önálló tevékenységet folytasson. Önálló gazdálkodása révén elkészíthette rövid és hosszú távú koncepcióját, aminek következetes betartásával rohamos és látványos fejlődésen ment keresztül az egyesület.

1995-ben a település lakóssága, önkormányzata, vállalkozók anyagi támogatásával és az egyesület saját vagyonából vásárlásra került egy Ford Transit gépjármű, amit a tagság tűzoltóeszközökkel és egy nagynyomású szivattyúval felszerelt, ami a technikai fejlődés első látványos eleme lett.

1997-ben elkezdődött -teljesen önerőből, társadalmi munkában- a szertár bővítése 2 szerállással, amelynek átadására 1998. május 02-án került sor egy IFA tűzoltó gépjárműfecskendő rendszerbeállításával együtt, amit az egyesület vásárolt.

Pályázatok, vállalkozói és önkormányzati támogatások segítségével sikerült a híradórendszert, a személyi riasztórendszert kiépíteni, az egyéni védőfelszerelések a jelenleg használatos korszerű eszközökre cserélődtek. A sikeres szakmai munka, és az eddigiekhez képest fejlett technika megléte felvetette azt a gondolatot, hogy az egyesület a város önkormányzatával hozzon létre köztestületet, és önálló működési területtel kezdje meg működését az Önkéntes Tűzoltóság.

A 2001. év felkészülése eredményeként 2002. január 01-től az egyesület mellett működik a Csepregi Önkéntes Tűzoltóság.

Az új katasztrófvédelmi törvényben foglaltak miatt 2012. január 1-től a Csepregi Önkéntes Tűzoltóság átalakult Csepregi Önkormányzati Tűzoltósággá.